ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

 Αθήναι 25 Νοεμβρίου 1977

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑ

                           Ι. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ

   Οι άμεσοι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ επιλέγουν για τον εαυτό τους και για τά ανω των 12 ετών μέλη της οικογενείας τους τόν οι­κογενειακό γιατρό της προτιμήσεως τους από πίνακα γιατρών (παθολόγων, γενικής ιατρικής ή  άνευ ειδικότητος ) πού υπηρετούν στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ της κατοικίας τους.

Κατά κανόνα ό αρχηγός της  οικογενείας έπιλέγει εκείνον τόν γιατρό που έχει ιατρείο πλησιέστερα προς τήν κατοικία του. Τό Υποκατάστημα φροντίζει ώστε νά γίνεται Ισομερής κατά τό δυνατό έπιλογή των οικογενειακών γιατρών.                                           

        Στό ατομικό και στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων συρρίπεται ειδική κάρτέλλα πού περιλαμβάνει χρήσιμα και αναγκαία: στοιχεία γιά τόν Θεσμό, όπως τα στοιχεία του οικογενειακού γιατρου τήν διεύθυνση και τό τηλέφωνο του, τις  ωρες πού δέχεται κ.λ.π.                           

        Κάθε οικογενειακός γιατρός πρέπει κανονικά να αναλάβει την περίθαλψη 1800 ατόμων. Μόνο όταν όλοι οι οικογενειακοί γιατροί ενός, Υποκατα­στήματος συμπληρώνουν τό δριο τούτο είναι δυνατόν, με την συγκατάθεση του γιατρού νά έπιτραπεί μικρή υπέρβαση του άριθμου ,αυτού.

Οι ασφαλισμένοι  πρέπει νά έπισκέπτονται για εξέταση και θεραπεία τον οικογενειακό τους μόνον γιατρό στό ίατρείο του κατά τις ώρες πού δέχεται. Οι ώρες αυτές ορίζονται σέ 3 1/2 για όλες τίς εργάσιμες ήμέρες κατανεμόμενες σέ πρωινό και απογευματινό ωράριο.

Τό απογευματινό ωράριο του Σαββάτου είναι δυνατόν άν οι ειδικότε­ρες συνθήκες της περιοχής τό επιτρέπουν νά προστεθη στό πρωινό ωράριο ώστε ο γιατρός νά είναι ελεύθερος κατά τό απόγευμα του Σαββάτου.

Οι κλινήρεις ασθενείς πού δέν μπορούν νά επισκεφθούν τόν γιατρό στό ιατρείο του  τόν καλούν τηλεφωνικώς η μέ άλλο τρόπο νά τους έπισκεφθη στό σπίτι τους. Οι κλήσεις όμως αυτές πρέπει νά γίνονται μόνο σέ ορισμένες προκαθορισμένςς ώρες του ωραρίου του γιατρού.                                    

Γιά νά καλύπτονται οί ανάγκες των ασφαλισμένων πού θά χρειασθούν  γιατρό σέ ώρες πού δέν δέχεται ο οικογενειακός τους γιατρός, προβλέπεται ύπαρξη αλλού παθολόγου γιατρού πού εφημερεύει στα Ιατρεία του Υποκατστήματος (πρωΐ και απόγευμα).

Στόν γιατρό αυτόν προσφεύγουν και οι ασφαλισμένοι πού τυχόν δέν έχουν οίκογενειακό γιατρό   ( διερχόμενοι, η προσκαίρως διαμένοντες στην πόλη, ασφαλισμένοι του εξωτερικού κ.λ.π·).

 Όταν ο ασφαλισμένος έχει ανάγκη νά προσφεύγει σε  γιατρό ειδηκότητος δεν είναι αναγκαίο να προσφύγει πρώτα  στον οικογενειακό γιατρό. Μπορεί κατ΄ ευθείαν  να προσφεύγει στους γιατρούς ειδικοτήτων πού υπηρετούν  στα ιατρεία του Υποκαταστήματος.

Γι'αυτές δμως τις προσφυγές ως και τις αναγκαίες θεραπείες των ειδικών γιατρών πρέπει μέ την πρώτη ευκαιρία νά ενημερώνεταιο οικογενειακός γιατρός. Τούτο θά γίνεται από τόν ίδιο τόν ασφαλισμένο άφου όμως ο ει­δικός γιατρός ενημερώσει καταλλήλως τό Βιβλιάριο ασθενείας του αρρώστου.

             Στά πλησιέστερα  Ιατρεία του ΙΚΑ είναι δυνατόν νά προσφεύγουν καί οι ασφαλισμένοι πού λόγω τόπου εργασίας τους η επείγοντος περιστατικού δέν μπορούν νά προσφύγουν στον οικογενειακό τους γιατρό. Οταν δέ τό περιστατικό, είναι εξαιρετικώς έπεΐγον, τότε επιτρέπεται νά ,προσ­φυγή ο ασφαλισμένος σέ οποιονδήποτε πρόσφορο γιατρό του ΙΚΑ η ιδιώτη  όπως ορίζεται στό άρθρο 10 του Κανονισμού Ασθενείας (διαδικασία εκτάκτου Περιθάλψεως ). Σέ δσες δμως πόλεις λειτουργούν Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών του ΙΚΑ η σύστημα εφημερίας και διανυκτερεύσεως γιατρού του ΙΚΑ , πρέπει οι έκτακτες ανάγκες περιθάλψεως των άσφαλισμένων νά αντιμετωπίζονται απο τούς Σταθμούς αυτούς η τίς εφημερίες.

              Μετά τήν επιλογή του οικογενειακου γιατρού ο ασφαλισμένος εξα­κολουθεί νά παραμένει στην αρμοδιότητα του, εκτός αν υπάρξουν σοβαροί λόγοι πού επιβάλουν τήν αλλαγή οικογενειακού γιατρού, όπως είναι η αλλαγή κατοικίας του ασφαλισμένου η άλλοι σοβαροί ειδικοί λόγοι πού του , κρίνει το Υποκατάστημα και αναλόγως ενεργεί για την εγγραφή του σε άλλον οικογενειακό γιατρό.

     Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί και οικογενειακός,γιατρός νά προτείνει τήν διαγραφή ασφαλισμένου από την αρμοδιότητα του.

     Τούτο μπορεί νά γίνει, υστέρα από έγγραφη αναφορά του γιατρού στο Υποκατάστημα στήν οποία θα αναφέρονται οι σοβαροί λόγοι πού τον αναγκάζουν νά ζητήσει την διαγραφή. Η διαγραφή υπόκειται στην κρίση του  Δ/ντου του Υπ/τος μετά γνώμη του Προϊσταμένου Υγειονομικής  Υπηρεσίας , μέχρις ότου δέ μεταφερθη ό ασφαλισμένος σέ άλλον οικογενειακό γιατρό δικαιούται νά περιθάλπεται από τόν γιατρό πού ζήτησε την διαγραφή του.

          Και η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ασφαλισμένους από έναν οικογενειακό γιατρό σέ άλλον, πάντοτε όμως λόγω σοβαρών και αναποφεύκτων λόγων.

          Με τήν εφαρμογή του θεσμού, του οικογενειακού γιατρού δεν θίγονται καθόλου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων του ΙΚΑ  όπως αυτά ορίζονται με τους Νόμους καί τους Κανονισμούς.

         Κύριος λόγος εφαρμογής του θεσμού του οικογενειακού γιατρού ειναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων ασφαλισμένων.

                      2 ·- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Οι οικογενειακοί γιατρό  είναι μόνιμοι υπάλληλοι του ΙΚΑ και έχουν τίς υποχρεώσεις πού ορίζουν οι σχετικοί Νόμοι, οι Κανονισμοί καί οι Διαταγές του ΙΚΑ όπως εξ αλλού και το λοιπό νόμιμο προσωπικό του Ιδρύματος.

        Πέρα όμως απο τις γενικές υπαλληλικές υποχρεώσεις τους οι οικογε­νειακοί γιατροί είναι υποχρεωμένοι να δέχωνται τους ασφαλισμένους που τους έχουν έπιλέξη στά ιατρεία τους επί τρισήμισυ (3 1/2) ώρες ημερησίως καθ΄ όλες τίς εργάσιμες μέρες. Οι τρισήμισυ αυτές ώρες ήμερησίως καθημερινής απασχολήσεως του γιατρού καθορίζονται σέ πρωινό και απογευματινό ωράριο (2 ώρες τό πρωί και Ι Ι/2 Το απόγευμα η αντίστροφα ) με απόφαση του Διευθυντού του  Υποκαταστήματος μετά από συνεννόηση με τον γιατρό.

     Το απογευματινό ωράριοα του Σαββάτου μπορεί να προστεθεί στο πρωϊνό ωράριο , ώστε ο γιατρός να είναι ελεύθερος το απόγευμα του Σαββάτου.

       Ο οικογενειακός γιατρός δέν είναι υποχρεωμένος νά δέχεται ασφαλι­σμένους μετά την λήξη του ωραρίου του, εκτός εάν οί ασφαλισμένοι είχαν προσέλθη πρίν τελειώσει το ωράριο του .Επίσης κατά τίς Κυριακές και λοιπές επίσημες αργίες ο οικογενειακός γιατρός ειναι ελεύθερος.

   Ο οικογενειακός γιατρός καθ'ολη τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου του και κατά τήν πρώτη ώρα του απογευματινού δέχεται κλήσεις η ειδοποιήσεις γιά νά έπισκεφθη στήν κατοικία τους τους,ασφαλισμένους πού δεν μπορούν λόγω της άρρωστειας τους νά τόν επισκεφθούν στό ιατρείο  του. Τις επισκέψεις αυτέ στην κατοικία των αρρώστων τις πραγματοποιεί συνήθως αφού την απσχόλησή του στο ιατρείο του έχει τελειώσει. Πρέπει όμως να γίνονται αυθημερόν όσες και αν είναι. Στην κρίση του είναι να κάνει τις επείγουσες επισκέψεις στην κατοικία του αρρώστου και την ώρα που δέχεται στο ιατρείο του.

      0 οικογενειακός γιατρός τοποθετεί εξω, από το Ιατρείο του πινακί­δα στήν οποία γράφονται οί ώρες πού δέχεται, Τις ώρες αυτές μπορεί   να  δέχεται και τους ιδιωτικούς του πελάτες.

      Γιά όσους πάσχουν απο  χρόνια νοσήματα ό γιατρός τηρεί ατομικές  καρτέλλες πού του χορηγεί τό Υποκατάστημα. Κάθε μια ή δύο μέρες στέλνει στό Υποκατάστημα κατάσταση με τα στατιστικά στοιχειά των έξετασθέντων, διευκολύνει δέ τους ελεγκτές γιατρούς στήν άσκηση των καθηκόντων τους.

      Στίς επαφές του μέ τους  ασφαλισμένους τηρεί τους ίδιους κανόνες και μέ τήν ιδιωτική του πελατεία.                                     

       Οταν παίρνη αδειά ενημερώνει εγκαίρως τό Υποκατάστημα για νά ορισθή ο αντικαταστάτης του τοποθετεί δέ  στήν εξώθυρα του  πινακίδα πού γράφει τό όνομα και τη διεύθυνση και τό τηλέφωνο του αντικαταστάτη του γιά νά διευκολύνη τους ασφαλισμένους.

     Ο γιατρός πού ορίζεται ώς αντικαταστάτης αναλαμβάνει νά εξυπηρετη τους ασφαλισμένους του αδειούχου συναδέλφου του δικαιούμενος πρόσ­θετη αμοιβή.        

       Στήν πράξη κάθε δύο γιατροί σχηματίζουν ομάδα αλληλοαναπλήρωσης ώστε οι ασφαλισμένοι νά γνωρίζουν εκ των προτέρων τόν αντικαταστάτη  του γιατρού τους.                                           

         3.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Οι  οικογενειακοί γιατροί  είναι  έμμισθοι τακτικοί υπάλληλοι  του ΙΚΑ και απολαμβάνουν τά  ίδια  δικαιώματα οπως  καί  οί άλλοι  γιατροί  του   ιδρύ­ματος.

     Έτσι  μετά την λήξη του πρωϊνου και  του απογευματινού τους ωραρίου και άφου εκτελέσουν τις  κατ'οικον επισκέψεις  πού τους  έδηλώθησαν  ,είναι άπολύτως ελεύθεροι.

      Τίς κατ’ οίκον επισκέψεις τίς πραγματοποιούν κατά οποιαδήποτε ώρα της  ημέρας κατά τήν κρίση τους,  πάντοτε με  δική  τους εύθύνη  καί  συμφωνα  μέ την ισχύουσα   ιατρική δεοντολογία   ,   όπως, συμβαίνει  και με τους ιδιωτικούς τους πελάτες.

      Οι οίκογενειακοί γιατροί δικαιούνται δλων των τακτικών μηνιαίων απο­δοχών καί λοιπών επιδομάτων όπως και οί άλλοι μόνιμοι γιατροί  του ΙΚΑ. Εκτός απ' τίς τακτικές αποδοχές σε κάθε οικογενειακό, γιατρό καταβάλλεται (και όταν ακόμη βρίσκεται σέ αδεία) ποσοστό 35% επί του βασικού μισθού του ως επίδομα ιατρείου καί 10% για έξοδα κινήσεως ανεξάρτητα απ’  τις πρα­γματικές δαπάνες του γιατρού. Τό ποσοστό των εξόδων κινήσεως γίνεται 25% αν ο γιατρός έχει δικό  του  αυτοκίνητο ιδιωτικής  χρήσεως.

    Ο οίκογενειακός  γιατρός πού αναπληρώνει άλλον συναδελφό του γιά ενα μήνα δικαιούται, πέραν των δικών του αποδοχών και επιδομάτων και υ­περωριακής αποζημιώσεως ίσης προς τόν βασικό του μισθό. Αν ή αναπλήρωση είναι μικρότερη του μηνός, τότε παίρνει ανάλογα κλάσμα. Αναπλήρωση μέχρι 3 μέρες δέν δίνη  δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής.Αν όμως υπερβαίνη τίς 3 μέρες, τότε ή πρόσθετη αποζημίωση υπολογίζεται για όλες τίς μέρες ανα­πληρώσεως.

     Αν ο οικογενειακός γιατρός εξυπηρετεί πάνω από 1800 άτομα δικαιού­ται πρόσθετη αποζημίωση ανάλογη προς τους πέρα των 1800 ασφαλισμένους.

 Το έργο του οικογενειακού γιατρού υποστηρίζεται από τά Ιατρεία  καί τά  Εργαστηριακά κέντρα του  Ιδρύματος, στους ειδικούς γιατρούς των οποίων παραρέμπει τους ασθενείς ασφαλισμένους του, δικαιούμενος να ενη­μερώνεται για τίς διαγνωστικές ή θεραπευτικές ενέργειες τους.

 

              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                           Ν. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

Επιστροφή στην αρχή